Anime Update :

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ภาค2 ตอนที่ 1-397

Rate it :

ฤดูกาลที่ 1: ช่วยเหลือคาเซะคาเงะNaruto Shippuden ตอนที่ 1
Naruto Shippuden ตอนที่ 2
Naruto Shippuden ตอนที่ 3
Naruto Shippuden ตอนที่ 4
Naruto Shippuden ตอนที่ 5
Naruto Shippuden ตอนที่ 6
Naruto Shippuden ตอนที่ 7
Naruto Shippuden ตอนที่ 8
Naruto Shippuden ตอนที่ 9
Naruto Shippuden ตอนที่ 10
Naruto Shippuden ตอนที่ 11
Naruto Shippuden ตอนที่ 12
Naruto Shippuden ตอนที่ 13
Naruto Shippuden ตอนที่ 14
Naruto Shippuden ตอนที่ 15
Naruto Shippuden ตอนที่ 16
Naruto Shippuden ตอนที่ 17
Naruto Shippuden ตอนที่ 18
Naruto Shippuden ตอนที่ 19
Naruto Shippuden ตอนที่ 20
Naruto Shippuden ตอนที่ 21
Naruto Shippuden ตอนที่ 22
Naruto Shippuden ตอนที่ 23
Naruto Shippuden ตอนที่ 24
Naruto Shippuden ตอนที่ 25
Naruto Shippuden ตอนที่ 26
Naruto Shippuden ตอนที่ 27
Naruto Shippuden ตอนที่ 28
Naruto Shippuden ตอนที่ 29
Naruto Shippuden ตอนที่ 30
Naruto Shippuden ตอนที่ 31
Naruto Shippuden ตอนที่ 32

ฤดูกาลที่ 2: การได้พบกันใหม่ที่เหินห่างNaruto Shippuden ตอนที่ 33
Naruto Shippuden ตอนที่ 34
Naruto Shippuden ตอนที่ 35
Naruto Shippuden ตอนที่ 36
Naruto Shippuden ตอนที่ 37
Naruto Shippuden ตอนที่ 38
Naruto Shippuden ตอนที่ 39
Naruto Shippuden ตอนที่ 40
Naruto Shippuden ตอนที่ 41
Naruto Shippuden ตอนที่ 42
Naruto Shippuden ตอนที่ 43
Naruto Shippuden ตอนที่ 44
Naruto Shippuden ตอนที่ 45
Naruto Shippuden ตอนที่ 46
Naruto Shippuden ตอนที่ 47
Naruto Shippuden ตอนที่ 48
Naruto Shippuden ตอนที่ 49
Naruto Shippuden ตอนที่ 50
Naruto Shippuden ตอนที่ 51
Naruto Shippuden ตอนที่ 52
Naruto Shippuden ตอนที่ 53

ฤดูกาลที่ 3: สิบสองนินจาผู้พิทักษ์Naruto Shippuden ตอนที่ 54
Naruto Shippuden ตอนที่ 55
Naruto Shippuden ตอนที่ 56
Naruto Shippuden ตอนที่ 57
Naruto Shippuden ตอนที่ 58
Naruto Shippuden ตอนที่ 59
Naruto Shippuden ตอนที่ 60
Naruto Shippuden ตอนที่ 61
Naruto Shippuden ตอนที่ 62
Naruto Shippuden ตอนที่ 63
Naruto Shippuden ตอนที่ 64
Naruto Shippuden ตอนที่ 65
Naruto Shippuden ตอนที่ 66
Naruto Shippuden ตอนที่ 67
Naruto Shippuden ตอนที่ 68
Naruto Shippuden ตอนที่ 69
Naruto Shippuden ตอนที่ 70
Naruto Shippuden ตอนที่ 71

ฤดูกาลที่ 4: จอมพิฆาตอมตะNaruto Shippuden ตอนที่ 72
Naruto Shippuden ตอนที่ 73
Naruto Shippuden ตอนที่ 74
Naruto Shippuden ตอนที่ 75
Naruto Shippuden ตอนที่ 76
Naruto Shippuden ตอนที่ 77
Naruto Shippuden ตอนที่ 78
Naruto Shippuden ตอนที่ 79
Naruto Shippuden ตอนที่ 80
Naruto Shippuden ตอนที่ 81
Naruto Shippuden ตอนที่ 82
Naruto Shippuden ตอนที่ 83
Naruto Shippuden ตอนที่ 84
Naruto Shippuden ตอนที่ 85
Naruto Shippuden ตอนที่ 86
Naruto Shippuden ตอนที่ 87
Naruto Shippuden ตอนที่ 88

ฤดูกาลที่ 5: อสูรสามหางNaruto Shippuden ตอนที่ 89
Naruto Shippuden ตอนที่ 90
Naruto Shippuden ตอนที่ 91
Naruto Shippuden ตอนที่ 92
Naruto Shippuden ตอนที่ 93
Naruto Shippuden ตอนที่ 94
Naruto Shippuden ตอนที่ 95
Naruto Shippuden ตอนที่ 96
Naruto Shippuden ตอนที่ 97
Naruto Shippuden ตอนที่ 98
Naruto Shippuden ตอนที่ 99
Naruto Shippuden ตอนที่ 100
Naruto Shippuden ตอนที่ 101
Naruto Shippuden ตอนที่ 102
Naruto Shippuden ตอนที่ 103
Naruto Shippuden ตอนที่ 104
Naruto Shippuden ตอนที่ 105
Naruto Shippuden ตอนที่ 106
Naruto Shippuden ตอนที่ 107
Naruto Shippuden ตอนที่ 108
Naruto Shippuden ตอนที่ 109
Naruto Shippuden ตอนที่ 110
Naruto Shippuden ตอนที่ 111
Naruto Shippuden ตอนที่ 112

ฤดูกาลที่ 6: พยากรณ์ชำระแค้นNaruto Shippuden ตอนที่ 113
Naruto Shippuden ตอนที่ 114
Naruto Shippuden ตอนที่ 115
Naruto Shippuden ตอนที่ 116
Naruto Shippuden ตอนที่ 117
Naruto Shippuden ตอนที่ 118
Naruto Shippuden ตอนที่ 119
Naruto Shippuden ตอนที่ 120
Naruto Shippuden ตอนที่ 121
Naruto Shippuden ตอนที่ 122
Naruto Shippuden ตอนที่ 123
Naruto Shippuden ตอนที่ 124
Naruto Shippuden ตอนที่ 125
Naruto Shippuden ตอนที่ 126
Naruto Shippuden ตอนที่ 127
Naruto Shippuden ตอนที่ 128
Naruto Shippuden ตอนที่ 129
Naruto Shippuden ตอนที่ 130
Naruto Shippuden ตอนที่ 131
Naruto Shippuden ตอนที่ 132
Naruto Shippuden ตอนที่ 133
Naruto Shippuden ตอนที่ 134
Naruto Shippuden ตอนที่ 135
Naruto Shippuden ตอนที่ 136
Naruto Shippuden ตอนที่ 137
Naruto Shippuden ตอนที่ 138
Naruto Shippuden ตอนที่ 139
Naruto Shippuden ตอนที่ 140
Naruto Shippuden ตอนที่ 141
Naruto Shippuden ตอนที่ 142
Naruto Shippuden ตอนที่ 143

ฤดูกาลที่ 7: อสูรหกหางNaruto Shippuden ตอนที่ 144
Naruto Shippuden ตอนที่ 145
Naruto Shippuden ตอนที่ 146
Naruto Shippuden ตอนที่ 147
Naruto Shippuden ตอนที่ 148
Naruto Shippuden ตอนที่ 149
Naruto Shippuden ตอนที่ 150
Naruto Shippuden ตอนที่ 151

ฤดูกาลที่ 8: สองผู้กอบกู้Naruto Shippuden ตอนที่ 152
Naruto Shippuden ตอนที่ 153
Naruto Shippuden ตอนที่ 154
Naruto Shippuden ตอนที่ 155
Naruto Shippuden ตอนที่ 156
Naruto Shippuden ตอนที่ 157
Naruto Shippuden ตอนที่ 158
Naruto Shippuden ตอนที่ 159
Naruto Shippuden ตอนที่ 160
Naruto Shippuden ตอนที่ 161
Naruto Shippuden ตอนที่ 162
Naruto Shippuden ตอนที่ 163
Naruto Shippuden ตอนที่ 164
Naruto Shippuden ตอนที่ 165
Naruto Shippuden ตอนที่ 166
Naruto Shippuden ตอนที่ 167
Naruto Shippuden ตอนที่ 168
Naruto Shippuden ตอนที่ 169
Naruto Shippuden ตอนที่ 170
Naruto Shippuden ตอนที่ 171
Naruto Shippuden ตอนที่ 172
Naruto Shippuden ตอนที่ 173
Naruto Shippuden ตอนที่ 174
Naruto Shippuden ตอนที่ 175

ฤดูกาลที่ 9: อดีต-หนทางของโคโนฮะNaruto Shippuden ตอนที่ 176
Naruto Shippuden ตอนที่ 177
Naruto Shippuden ตอนที่ 178
Naruto Shippuden ตอนที่ 179
Naruto Shippuden ตอนที่ 180
Naruto Shippuden ตอนที่ 181
Naruto Shippuden ตอนที่ 182
Naruto Shippuden ตอนที่ 183
Naruto Shippuden ตอนที่ 184
Naruto Shippuden ตอนที่ 185
Naruto Shippuden ตอนที่ 186
Naruto Shippuden ตอนที่ 187
Naruto Shippuden ตอนที่ 188
Naruto Shippuden ตอนที่ 189
Naruto Shippuden ตอนที่ 190
Naruto Shippuden ตอนที่ 191
Naruto Shippuden ตอนที่ 192
Naruto Shippuden ตอนที่ 193
Naruto Shippuden ตอนที่ 194
Naruto Shippuden ตอนที่ 195
Naruto Shippuden ตอนที่ 196

ฤดูกาลที่ 10: ห้าเงาประสานร่วมNaruto Shippuden ตอนที่ 197
Naruto Shippuden ตอนที่ 198
Naruto Shippuden ตอนที่ 199
Naruto Shippuden ตอนที่ 200
Naruto Shippuden ตอนที่ 201
Naruto Shippuden ตอนที่ 202
Naruto Shippuden ตอนที่ 203
Naruto Shippuden ตอนที่ 204
Naruto Shippuden ตอนที่ 205
Naruto Shippuden ตอนที่ 206
Naruto Shippuden ตอนที่ 207
Naruto Shippuden ตอนที่ 208
Naruto Shippuden ตอนที่ 209
Naruto Shippuden ตอนที่ 210
Naruto Shippuden ตอนที่ 211
Naruto Shippuden ตอนที่ 212
Naruto Shippuden ตอนที่ 213
Naruto Shippuden ตอนที่ 214
Naruto Shippuden ตอนที่ 215
Naruto Shippuden ตอนที่ 216
Naruto Shippuden ตอนที่ 217
Naruto Shippuden ตอนที่ 218
Naruto Shippuden ตอนที่ 219
Naruto Shippuden ตอนที่ 220
Naruto Shippuden ตอนที่ 221

ฤดูกาลที่ 11: มหัศจรรย์วันล่องทะเลNaruto Shippuden ตอนที่ 222
Naruto Shippuden ตอนที่ 223
Naruto Shippuden ตอนที่ 224
Naruto Shippuden ตอนที่ 225
Naruto Shippuden ตอนที่ 226
Naruto Shippuden ตอนที่ 227
Naruto Shippuden ตอนที่ 228
Naruto Shippuden ตอนที่ 229
Naruto Shippuden ตอนที่ 230
Naruto Shippuden ตอนที่ 231
Naruto Shippuden ตอนที่ 232
Naruto Shippuden ตอนที่ 233
Naruto Shippuden ตอนที่ 234
Naruto Shippuden ตอนที่ 235
Naruto Shippuden ตอนที่ 236
Naruto Shippuden ตอนที่ 237
Naruto Shippuden ตอนที่ 238
Naruto Shippuden ตอนที่ 239
Naruto Shippuden ตอนที่ 240
Naruto Shippuden ตอนที่ 241
Naruto Shippuden ตอนที่ 242

ฤดูกาลที่ 12: ควบคุมจิ้งจอกเก้าหางและเผชิญวิบากกรรมNaruto Shippuden ตอนที่ 243
Naruto Shippuden ตอนที่ 244
Naruto Shippuden ตอนที่ 245
Naruto Shippuden ตอนที่ 246
Naruto Shippuden ตอนที่ 247
Naruto Shippuden ตอนที่ 248

จากนี้จะเป็นแบบซับไทย

Naruto Shippuden ตอนที่ 249
Naruto Shippuden ตอนที่ 250
Naruto Shippuden ตอนที่ 251
Naruto Shippuden ตอนที่ 252
Naruto Shippuden ตอนที่ 253
Naruto Shippuden ตอนที่ 254
Naruto Shippuden ตอนที่ 255
Naruto Shippuden ตอนที่ 256
Naruto Shippuden ตอนที่ 257
Naruto Shippuden ตอนที่ 258
Naruto Shippuden ตอนที่ 259
Naruto Shippuden ตอนที่ 260
Naruto Shippuden ตอนที่ 261
Naruto Shippuden ตอนที่ 262
Naruto Shippuden ตอนที่ 263
Naruto Shippuden ตอนที่ 264
Naruto Shippuden ตอนที่ 265
Naruto Shippuden ตอนที่ 266
Naruto Shippuden ตอนที่ 267
Naruto Shippuden ตอนที่ 268
Naruto Shippuden ตอนที่ 269
Naruto Shippuden ตอนที่ 270
Naruto Shippuden ตอนที่ 271
Naruto Shippuden ตอนที่ 272
Naruto Shippuden ตอนที่ 273
Naruto Shippuden ตอนที่ 274
Naruto Shippuden ตอนที่ 275

ฤดูกาลที่ 13: การต่อสู้กับเจ็ดดาบนินจาNaruto Shippuden ตอนที่ 276
Naruto Shippuden ตอนที่ 277
Naruto Shippuden ตอนที่ 278
Naruto Shippuden ตอนที่ 279
Naruto Shippuden ตอนที่ 280
Naruto Shippuden ตอนที่ 281
Naruto Shippuden ตอนที่ 282
Naruto Shippuden ตอนที่ 283
Naruto Shippuden ตอนที่ 284
Naruto Shippuden ตอนที่ 285
Naruto Shippuden ตอนที่ 286
Naruto Shippuden ตอนที่ 287
Naruto Shippuden ตอนที่ 288
Naruto Shippuden ตอนที่ 289
Naruto Shippuden ตอนที่ 290
Naruto Shippuden ตอนที่ 291
Naruto Shippuden ตอนที่ 292
Naruto Shippuden ตอนที่ 293
Naruto Shippuden ตอนที่ 294
Naruto Shippuden ตอนที่ 295

ฤดูกาลที่ 14: สงครามนินจาNaruto Shippuden ตอนที่ 296
Naruto Shippuden ตอนที่ 297
Naruto Shippuden ตอนที่ 298
Naruto Shippuden ตอนที่ 299
Naruto Shippuden ตอนที่ 300
Naruto Shippuden ตอนที่ 301
Naruto Shippuden ตอนที่ 302
Naruto Shippuden ตอนที่ 303
Naruto Shippuden ตอนที่ 304
Naruto Shippuden ตอนที่ 305
Naruto Shippuden ตอนที่ 306
Naruto Shippuden ตอนที่ 307
Naruto Shippuden ตอนที่ 308
Naruto Shippuden ตอนที่ 309
Naruto Shippuden ตอนที่ 310
Naruto Shippuden ตอนที่ 311
Naruto Shippuden ตอนที่ 312
Naruto Shippuden ตอนที่ 313
Naruto Shippuden ตอนที่ 314
Naruto Shippuden ตอนที่ 315
Naruto Shippuden ตอนที่ 316
Naruto Shippuden ตอนที่ 317
Naruto Shippuden ตอนที่ 318
Naruto Shippuden ตอนที่ 319
Naruto Shippuden ตอนที่ 320
Naruto Shippuden ตอนที่ 321
Naruto Shippuden ตอนที่ 322
Naruto Shippuden ตอนที่ 323
Naruto Shippuden ตอนที่ 324
Naruto Shippuden ตอนที่ 325
Naruto Shippuden ตอนที่ 326
Naruto Shippuden ตอนที่ 327
Naruto Shippuden ตอนที่ 328
Naruto Shippuden ตอนที่ 329
Naruto Shippuden ตอนที่ 330
Naruto Shippuden ตอนที่ 331
Naruto Shippuden ตอนที่ 332
Naruto Shippuden ตอนที่ 333
Naruto Shippuden ตอนที่ 334
Naruto Shippuden ตอนที่ 335
Naruto Shippuden ตอนที่ 336
Naruto Shippuden ตอนที่ 337
Naruto Shippuden ตอนที่ 338
Naruto Shippuden ตอนที่ 339
Naruto Shippuden ตอนที่ 340
Naruto Shippuden ตอนที่ 341
Naruto Shippuden ตอนที่ 342
Naruto Shippuden ตอนที่ 343
Naruto Shippuden ตอนที่ 344
Naruto Shippuden ตอนที่ 345
Naruto Shippuden ตอนที่ 346
Naruto Shippuden ตอนที่ 347
Naruto Shippuden ตอนที่ 348
Naruto Shippuden ตอนที่ 349
Naruto Shippuden ตอนที่ 350
Naruto Shippuden ตอนที่ 351
Naruto Shippuden ตอนที่ 352
Naruto Shippuden ตอนที่ 353
Naruto Shippuden ตอนที่ 354
Naruto Shippuden ตอนที่ 355
Naruto Shippuden ตอนที่ 356
Naruto Shippuden ตอนที่ 357
Naruto Shippuden ตอนที่ 358
Naruto Shippuden ตอนที่ 359
Naruto Shippuden ตอนที่ 360
Naruto Shippuden ตอนที่ 361
Naruto Shippuden ตอนที่ 362
Naruto Shippuden ตอนที่ 363
Naruto Shippuden ตอนที่ 364
Naruto Shippuden ตอนที่ 365
Naruto Shippuden ตอนที่ 366
Naruto Shippuden ตอนที่ 367
Naruto Shippuden ตอนที่ 368
Naruto Shippuden ตอนที่ 369
Naruto Shippuden ตอนที่ 370
Naruto Shippuden ตอนที่ 371
Naruto Shippuden ตอนที่ 372
Naruto Shippuden ตอนที่ 373
Naruto Shippuden ตอนที่ 374
Naruto Shippuden ตอนที่ 375
Naruto Shippuden ตอนที่ 376
Naruto Shippuden ตอนที่ 377
Naruto Shippuden ตอนที่ 378
Naruto Shippuden ตอนที่ 379
Naruto Shippuden ตอนที่ 380
Naruto Shippuden ตอนที่ 381
Naruto Shippuden ตอนที่ 382
Naruto Shippuden ตอนที่ 383
Naruto Shippuden ตอนที่ 384
Naruto Shippuden ตอนที่ 385
Naruto Shippuden ตอนที่ 386
Naruto Shippuden ตอนที่ 387
Naruto Shippuden ตอนที่ 388
Naruto Shippuden ตอนที่ 389
Naruto Shippuden ตอนที่ 390
Naruto Shippuden ตอนที่ 391
Naruto Shippuden ตอนที่ 392
Naruto Shippuden ตอนที่ 393
Naruto Shippuden ตอนที่ 394
Naruto Shippuden ตอนที่ 395
Naruto Shippuden ตอนที่ 396
Naruto Shippuden ตอนที่ 397
Share this article :

แสดงความคิดเห็น

 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

Follow on Facebook

Post of the week

Template Information